Dahilan ng pagdating ng mga kastila dating71 ru

20 Feb

hindi naganap ang balak na kudeyta ng mga pinuno ng kasunduang laurellangley ng 1954 hindi lamang muling pinagtibay ang susog pariti kundi sa paraang di konstitusyunal ay sinasaklaw din nito ang lahat ng klase ng negosyo kasama ang pagmamayari at paggamit sa pribadong lupang pangagrikultura.sa nirebisang iskedyul ng taripa at ng sistemang kota hinikayat pa rin ang pageeksport ng hilaw na materyales at pagiimport ng minanupakturang produkto mula sa united states. ang napagbentahan ng mga produktong agrikultural ng us ay ginamit para suportahan ang mga pampropagandang kampanya at mga pangedukasyong programa. bulusan sa sorsogon iba pang mahahalagang lugar sa pilipinas 1. baguio city sa t ang mga ito para manipulahin ang lokal na produksyong agrikultural.

dahilan ng pagdating ng mga kastila-73dahilan ng pagdating ng mga kastila-83dahilan ng pagdating ng mga kastila-18dahilan ng pagdating ng mga kastila-67

sinamantala ni magsaysay ang tuntunin ng america na supilin ang mga komunista sa asia.mahigit 30 eroplano dosedosenang tangke at maraming kanyon daandaang sasakyan libulibong baril at machine gun at 15 milyong bala ang ipinadala ng america kay magsaysay simula nuong 1951. pinalikas ni magsaysay ang mga sundalo nagkukubli nuong una sa mga garrison at kampo habang gumagala ang mga huk sa buong kapatagan at pinahalubilo sa mga tao sa mga baranggay at kabayanan.hindi lamang laban sa mga huk kundi laban din sa mga sangganong at mga civilian guard na nagmamalupit sa mga tao! pinarusahan niya ang mga sundalong palalo sa mga tagabukid.una na kasangkot ang mga nasa pamahalaan ng pilipinas at ang mga frayle pati ilang obispo sa dumi graft and corruption ng pamamalakad kaya sadyang inilihim sa madrid ang mga pangyayari o ang sanhi ng mga suliranin sa kapuluan.ang mga nasa espanya naman ay gulunggulo sa himagsikan laban sa france sa pagbalik ni fernando 7 bilang panibagong hari sa himagsikan at pagtiwalag ng mga sakop colonies sa central at south america sa pagusig ni fernando 7 ng mga espanyol na makabago at ayaw maging matimtiman sa pagkalugi ng paghanapangbuhay at paghihikahos economic decline poverty sa espanya sa digmaang sumunod sa pagkamatay ni fernando 7 nuong 1833 sa kudeyta coup detat ng mga general ng hukbong espanyol na sumunod sa digmaan sa contra kudeyta tapos himagsikan uli...sunudsunod ang mga suliranin sa espanya nuon.